Avís legal

Protecció de dades personals, avís legal i política de cookies

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s’exposen les dades identificatives de l’titular de l’domini i l’activitat econòmica relacionada amb el mateix.

Nom comercial: Fisioteràpia Horra
Raó social / Titularitat: Alfons Horra Pueyo – NIF 39882150N
Domicili social: Carrer Antoni Gaudí 15, 5è 1a – 43202 Reus (Tarragona) – Catalunya (Spain)
Telèfon de la consulta: +34 977.011.692 – Telèfon mòbil: +34 660.425.526
Direcció e-mail: info@fisioterapiahorra.com – Pàgina web: fisioterapiahorra.com

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l’Reglament (UE) 2016/679, de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016 (en endavant RGPD), Alfons Horra Pueyo posa de manifest la present Política respecte del tractament i protecció de dades personals.

Dades del responsable del tractament

Raó social: Alfons Horra Pueyo – NIF 39882150N
Domicili social: Carrer d’Antoni Gaudí 15, 5è 1a – 43202 Reus (Tarragona) – Catalunya (Spain)
Telèfon +34 977.011.692 – Correu electrònic: info@fisioterapiahorra.com – Pàgina web: fisioterapiahorra.com

Àmbit d’aplicació

La present Política és aplicable:

A aquelles persones que visitin la pàgina web de Fisioteràpia Horra, www.fisioterapiahorra.com.
A aquells que voluntàriament es comuniquin amb Fisioteràpia Horra a través de correu electrònic, xat o que emplenin qualsevol dels formularis de recollida de dades que en el futur puguin ser publicats a la pàgina web de Fisioteràpia Horra.
A aquells que sol·licitin informació sobre els productes i serveis de Fisioterapia Horra o demanin una visita presencial de caràcter terapèutic o per a diagnòstic clínic.
Als que formalitzin una relació contractual amb Fisioteràpia Horra mitjançant la contractació dels seus productes i serveis.
Als que utilitzen qualsevol altre servei present en el lloc web que impliqui la comunicació de dades a Fisioteràpia Horra o l’accés a dades per Fisioterapia Horra per a la prestació dels seus serveis.
A qualssevol altres que, directament o indirectament, hagin donat el seu consentiment exprés perquè les seves dades siguin tractades per part de Fisioterapia Horra per a qualsevol de les finalitats recollides en la present Política.

La utilització dels productes i serveis de Fisioterapia Horra requereix l’acceptació expressa d’aquesta Política.

Fisioteràpia Horra adverteix que, excepte l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari i/o client pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que les dades que faciliti a Fisioterapia Horra han de ser dades personals, corresponents a seva pròpia identitat, adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En aquest sentit, l’usuari i/o client serà l’únic responsable davant de qualsevol dany directe o indirecte que causi a tercers o a Fisioteràpia Horra per l’ús de dades d’una altra persona o de les seves pròpies dades quan siguin falses, errònies, no actuals, inadequades o no pertinents. Igualment, l’usuari i/o client que comuniqui les dades personals d’un tercer serà responsable d’haver aconseguit l’autorització corresponent de la persona interessada, així com de les seves conseqüències en cas contrari.

L’usuari i/o client que comuniqui dades personals a Fisioterapia Horra declara ser major d’edat, de conformitat amb el que disposa la legislació de l’estat espanyol, abstenint-se en cas contrari de facilitar dades a Fisioteràpia Horra. Qualsevol dada facilitada sobre un menor d’edat requerirà del consentiment o autorització prèvia dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de les dades facilitades pels menors al seu càrrec, conscients que no poden representar a un menor els seus companys de classe, col·legues de gimnàs, brothers de bandes juvenils o seguidors del seu instagram.

Aquesta Política serà d’aplicació subsidiària respecte d’aquelles altres condicions que sobre protecció de dades personals s’estableixin amb caràcter especial i siguin comunicades, sense caràcter limitador, a través dels formularis de registre, contractes i/o condicions dels serveis particulars, essent per tant aquesta Política complementària de les esmentades en allò no previst expressament en aquestes.

Finalitats de la recollida i tractament de dades personals

Fisioteràpia Horra, en la seva condició de responsable del tractament, informa als usuaris de l’existència de diversos tractaments i fitxers en els quals es recullen i emmagatzemen les dades personals comunicades a Fisioteràpia Horra.

Les finalitats d’aquesta recollida i tractament de dades personals són les següents:

En el cas de la tramesa d’un correu electrònic a Fisioteràpia Horra o d’una comunicació de dades personals a través de qualsevol altre mitjà, com pot ser un whatsapp o un tuit privat, la finalitat de la recollida i tractament d’aquestes dades per part de Fisioteràpia Horra és l’atenció de les consultes i sol·licituds d’informació que es plantegin sobre els productes i serveis de titular de la consulta de fisioteràpia.

En el cas de l’enviament d’un correu electrònic a Fisioterapia Horra relacionat amb ofertes d’ocupació per part de gent que busca feina, aquestes dades potser en algun cas seran tractades per a participar en els procediments de selecció de personal, encara que en la majoria dels casos, sobretot si no porten foto aniran a parar directament a la paperera del programa de correu electrònic.

En la contractació dels serveis oferts per Fisioteràpia Horra, es recolliran únicament aquelles dades personals que siguin necessàries per a establir la relació contractual i possibilitar la prestació dels serveis i remuneració dels mateixos per part dels clients, essent aquestes dades recollides i tractades amb les següents finalitats:

La finalitat principal consistirà en el manteniment de la relació contractual que s’estableixi amb el client, de conformitat amb la naturalesa i característiques dels serveis contractats, contactant Fisioteràpia Horra amb el client a través de l’adreça de correu electrònic, telèfon o altres mitjans com twitter, whatsapp, skype, hangouts, facebook, google meet, tinder, zoom, instagram, message-in-a-bottle, happn, post-it, whereby, fax o altres mitjans indicats per aquest últim. Per al manteniment de registres històrics de les relacions comercials durant els terminis legalment establerts, sempre d’acord amb el que clarament estableix l’article 88, apartat 2, sense perjudici de les especificitats que el client desitgi plantejar i Fiosioteràpia Horra estigui disposat a concedir, sempre de acord a la legalitat vigent i mitjançant la intermediació, si cal, d’un advocat especialitzat en temes de protecció de dades.

En aquells casos en què Fisioteràpia Horra hagi accedir i/o tractar dades personals respecte de les quals el client tingués la condició de responsable o encarregat del tractament, Fisioteràpia Horra tractarà aquestes dades en qualitat d’encarregat del tractament d’acord amb el que preveu l’article 28 de l’RGPD i d’acord amb el que indica l’apartat denominat «Fisioteràpia Horra com a encarregat del tractament», inclòs en aquesta Política.

En compliment del que disposa la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques ia les xarxes públiques de comunicacions, Fisioteràpia Horra informa l’usuari que es procedirà a retenir i conservar determinades dades de trànsit generades durant el desenvolupament de les comunicacions, així com, si s’escau, a comunicar aquestes dades als òrgans competents sempre que concorrin les circumstàncies legals previstes en aquesta Llei.

Per a totes aquelles altres finalitats, que de forma expressa apareguin recollides en les Condicions Específiques que siguin d’aplicació a l’producte o servei corresponent contractat pel client i acceptades expressament per aquest.

Termini de conservació de les dades personals

Fisioteràpia Horra conservarà les dades personals durant el temps necessari per al compliment de les finalitats anteriorment detallades. Fisioteràpia Horra podrà mantenir degudament bloquejades les dades durant el període en què es puguin derivar responsabilitats de la seva relació amb el client de la consulta.

En el cas de les dades objecte de conservació amb motiu de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques ia les xarxes públiques de comunicacions, el període de conservació dels mateixos serà el detallat en aquesta normativa.

Destinataris de les dades personals

Els destinataris de les dades personals recollides per Fisioterapia Horra seran els següents:

El titular del servei professional i els seus col·laboradors autoritzats expressament per escrit pel titular, els quals han assumit per escrit la responsabilitat que suposa la utilització de dades biomètriques, considerats de molt estricta i especial protecció pel citat RGPD.

Els proveïdors de Fisioterapia Horra que intervinguin en la prestació dels serveis, en el cas que això fos necessari per a la prestació dels mateixos: a Entitats Financeres per a la realització de cobraments o pagaments, Empreses de gestió Comptable, Fiscal i Laboral, Entitats Jurídiques, si escau per a la reclamació d’impagaments, així com a requeriment de l’Agència Tributària, Direcció General de la Seguretat Social, Ministeri de l’Interior, Ministeri de Sanitat, Serveis Secrets de l’estat espanyol, Interpol, Oficina nacional de lluita contra els delictes d’odi, Organismes Municipals, Centre de Seguretat de la informació de Catalunya, Diputació Provincial de Tarragona, Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD), altres departaments de la Generalitat de Catalunya, jutjats o tribunals, etc.

Els òrgans judicials o administratius, així com les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat (entre els quals s’inclou el Cos policial de Mossos d’Esquadra) i l’exèrcit espanyol en la seva qualitat de garant de la defensa comuna i de les resolucions governatives pel que fa a estats d’alarma i excepció, en el cas que Fisioterapia Horra fos requerit d’acord amb la legislació vigent per a proporcionar informació relacionada amb els seus clients i els seus serveis.

Qualssevol altres que a causa de la naturalesa de l’servei hagin d’accedir a les dades facilitades amb el mateix, tal com es detalla en les Condicions Específiques que siguin d’aplicació al producte o servei corresponent contractat pel client i acceptades i signades expressament, amb bolígraf/retolador de color de tinta blava, empremta dactilar impresa o fins i tot DNI electrònic, per aquest a la pròpia consulta del titular.

Drets dels usuaris i exercici dels mateixos

Els usuaris podran exercitar en qualsevol moment els drets reconeguts pel RGPD:

Dret a la informació d’ús, tractament i cessió: els usuaris tenen el dret de saber específicament qui, a la consulta professional d’Alfons Horra Pueyo, tenen accés a les seves dades personals.

Dret d’accés: Els usuaris tenen dret a obtenir de Fisioterapia Horra informació sobre si s’estan tractant dades personals que els concerneixen, a accedir a les mateixes i a obtenir-ne informació sobre el tractament realitzat.

Dret de rectificació. Els usuaris tenen el dret que Fisioterapia Horra rectifiqui les seves dades personals en el cas que fossin inexactes o incompletes.

Dret de supressió. Els usuaris tenen dret a que es procedeixi a la supressió de les dades quan aquestes ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser proporcionades o quan concorrin la resta de circumstàncies legalment previstes.

Dret d’oposició. Encara que probablement sigui aquest l’aspecte més delicat, el titular s’acull al que disposa l’RGPD a la secció 4, apartats 1, 2, 3, 4 5 i 6 de l’article 21 i de l’apartat 2, lletres a i c, de l’article 22. És un cas especial el contemplat en l’article 89, apartat 1, sobre la qual cosa haurien de determinar-se les autoritats sanitàries competents.

Dret a obtenir una còpia de les seves dades personals. El procediment normal serà lliurar una fotocòpia de la fitxa arxivada, amb el segell professional de titular estampat a la mateixa i una signatura del titular mitjançant bolígraf/retolador de tinta de color blau, però en un cas extrem l’usuari pot sol·licitar un llapis de memòria encriptat de baixa capacitat, dispositiu electrònic també anomenat pendrive, mitjançant seguretat de nivell Aes-256, és a dir del màxim secret actualment garantible per mitjans tècnics estàndard. El llapis de memòria haurà de ser adquirit prèviament per l’usuari o, si no, assumir en el moment del lliurament la despesa monetària que el mateix pugui suposar, d’un cost mitjà de 4,5 euros més els impostos legalment aplicables en l’àmbit peninsular de l’estat espanyol, és a dir uns 5,445 euros en total, que podran fer-se efectius mitjançant pagament en metàl·lic, targeta bancària o, eventualment, mitjans de pagament digital com PayPal, Click2Sell, Payoneer, PagSeguro, 2Checkout, Payza, Stripe, WorldPay, Moip o PayU.

Dret de limitació del tractament: Els usuaris tenen dret a sol·licitar una limitació en el tractament de les seves dades personals, de manera que no s’apliquin a les mateixes les operacions de tractament que hagin de correspondre en cada cas, en aquells supòsits que preveu l’article 18 de l’RGPD.

Dret a la portabilitat: Els usuaris tenen dret a rebre les dades personals que els incumbeixin en un format estructurat, sempre que aquestes dades afectin exclusivament a l’usuari i hagin estat facilitats per aquest.

Els usuaris podran exercitar aquests drets de les següents maneres:

Si són clients de Fisioteràpia Horra, els usuaris podran comprovar en cada moment les seves dades personals enviant un correu electrònic a l’adreça de correu de titular i sol·licitant quin és l’estat i seguretat aplicada a les dades.

Tant si són clients de Fisioterapia Horra com si no ho són, els usuaris podran exercir els seus drets amb l’enviament d’una comunicació per correu electrònic a l’adreça info@fisioterapiahorra.com acompanyada del seu DNI, més certificat digital, una prova d’adn o un altre document vàlid en dret que acrediti la seva identitat, especificant el dret que desitgen exercir.

En els casos de sol·licituds manifestament infundades o excessives pel seu caràcter repetitiu, Fisioteràpia Horra es reserva el dret de cobrar un cànon pels costos administratius que es derivin o el dret de negar-se a actuar respecte les mateixes, d’acord amb el que estableix l’article 12, apartat 5, de l’RGPD sense perjudici de l’usuari a acollir-se al que estableix l’article 77, apartats 1 i 2, del mateix RGPD. L’esmentat cànon serà específicament establert en cada cas particular i igualment com en el cas de la sol·licitud d’un pendrive de baixa capacitat, podrà fer-se efectiu en metàl·lic, amb targeta bancària o, eventualment, amb mitjans de pagament digital com PayPal, Payza, Payoneer, PagSeguro, 2Checkout, Click2Sell, Stripe, Moip, PayU o WorldPay.

Autoritat de control

Els usuaris i / o clients podran dirigir-se a l’autoritat de control local que correspongui, si n’hi ha a la seva província, comunitat autònoma o regió, si considera que el tractament realitzat respecte les seves dades personals no ha estat realitzat d’acord amb la legislació vigent tot i que, per a més seguretat, Fisioteràpia Horra commina l’usuari o als seus advocats a obrir una consulta directament a la web de l’Agència Espanyola de Protecció de dades, citant expressament les dades fiscals i de contacte del titular de Fisioterapia Horra i citant la part d’aquest avís legal amb la qual estan disconformes o els possibles greuges soferts per part de Fisioterapia Horra pel que fa a el tractament de dades personals en aplicació de l’RGPD.

Fisioteràpia Horra com a encarregat del tractament

D’acord amb l’article 28 RGPD i concordants, Fisioteràpia Horra tractarà les dades personals respecte als quals el client ostentés la condició de responsable o encarregat del tractament, quan això sigui necessari per a l’adequada prestació dels serveis contractats. En aquest cas, Fisioteràpia Horra actuarà com a encarregat del tractament, d’acord amb els termes que a continuació s’indiquen:

Fisioteràpia Horra únicament tractarà les dades conforme a les instruccions de el client responsable o encarregat del tractament, no utilitzant-los per a una finalitat diferent a la que figura a la present Política de protecció de dades i/o en les condicions contractuals que siguin d’aplicació.

Complerta la prestació dels serveis que motivin el tractament de les dades personals, aquests seran destruïts, a l’igual que qualsevol suport o documents en què consti alguna dada de caràcter personal o qualsevol tipus d’informació que s’hagi generat durant, per i / o per la prestació dels serveis objecte de les corresponents Condicions. No obstant l’anterior, Fisioteràpia Horra podrà mantenir degudament bloquejades les dades esmentades durant el període en el qual es puguin derivar responsabilitats de la seva relació amb el client.
En el cas que Fisioteràpia Horra destini les dades a una altra finalitat o les comuniqui o utilitzi incomplint la present Política de protecció de dades i/o les corresponents Condicions del servei, serà considerat també responsable del tractament.

Fisioteràpia Horra s’obliga, de conformitat amb l’article 28 de l’RGPD, a mantenir el degut secret professional respecte de les dades personals a les quals hagi de accedir i/o tractar per tal de complir en cada cas amb l’objecte de les Condicions del servei que li siguin d’aplicació, tant durant com després de l’acabament dels mateixos, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per a la finalitat prevista en cada cas ia exigir el mateix nivell de compromís a qualsevol persona que dins de la seva organització participi en qualsevol fase del tractament de les dades personals responsabilitat de client.

D’acord amb el que estableix l’RGPD són aplicables les següents regles en relació amb la forma i modalitats d’accés a les dades per a la prestació dels serveis:

En el cas que Fisioteràpia Horra hagi de accedir als recursos de tractament situats a les instal·lacions del client, aquest serà responsable d’establir i implementar la política i mesures de seguretat, així com de comunicar aquestes a Fisioteràpia Horra, qui es compromet a respectar-les i a exigir el seu compliment a les persones de la seva organització que participin en la prestació dels serveis.

Quan Fisioteràpia Horra accedeixi via remota als recursos de tractament de dades responsabilitat del client, aquest ha d’establir i implementar la política i mesures de seguretat en els seus sistemes de tractament remots, essent Fisioteràpia Horra responsable d’establir i implementar la política i mesures de seguretat en els seus propis sistemes informàtics locals.

L’accés i/o tractament a les dades per Fisioteràpia Horra, sense perjudici de les disposicions legals o reglamentàries específiques vigents que puguin ser aplicables en cada cas o les que per pròpia iniciativa adopti Fisioteràpia Horra, estarà sotmès a les mesures de seguretat necessàries per a:

Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.

Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per a garantir la seguretat del tractament.

Seudonimizar i xifrar les dades personals, si s’escau.

El client autoritza a Fisioteràpia Horra a realitzar les accions que s’indiquen a continuació, sempre que siguin necessàries per a l’execució de la prestació dels serveis. L’autorització queda limitada a la/les actuació/ns necessària/es per a la prestació de cada servei i amb una durada màxima vinculada a la vigència de les Condicions contractuals aplicables:

A dur a terme el tractament de les dades personals en dispositius portàtils únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació dels serveis.

A dur a terme el tractament fora dels locals del client o de Fisioteràpia Horra, únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació dels serveis.

L’entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades personals, inclosos els compresos i/o annexos a un correu electrònic, fora dels locals sota el control de el client responsable del tractament.

L’execució dels procediments de recuperació de dades que Fisioteràpia Horra es vegi en l’obligació de realitzar.

Fisioteràpia Horra no es fa responsable de l’incompliment de les obligacions derivades de l’RGPD o de la normativa corresponent en matèria de protecció de dades per part de l’usuari i/o client en el que a la seva activitat li correspongui i que es trobi relacionat amb l’execució del contracte o relacions comercials que l’uneixen a Fisioteràpia Horra. Cada part haurà de fer front a la responsabilitat que es derivi del seu propi incompliment de les obligacions contractuals i de la pròpia normativa.

 

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Titularitat de la pàgina web

El nom de l’domini www.fisioterapiahorra.com, està enregistrat a favor d’Alfons Horra Pueyo amb NIF 39882150N i domicili social a Carrer d’Antoni Gaudí 15, 5è 1a, 43202 Reus (Tarragona) – Catalunya (Spain). Telèfon de contacte +34 977.011.692.

Propietat intel·lectual del web

Tots els drets de propietat intel·lectual de l’contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de Fisioteràpia Horra, i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Així doncs, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa de Fisioterapia Horra De la mateixa manera, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

Aquest avís legal i la política de protecció de dades són propietat i responsabilitat exclusiva d’Alfons Horra Pueyo i es posa a disposició dels usuaris i de les autoritats l’adreça info@fisioterapiahorra.com per tal d’intercanviar-ne impressions sobre el contingut.

Contingut del web i enllaços

Fisioteràpia Horra no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, essent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Aquesta responsabilitat es trasllada als informàtics programadors dels respectius sistemes en el cas que l’accés a aquest lloc web no el faci una persona sinó una aranya web o un rastrejador automàtic de tipus bot. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina www.fisioterapiahorra.com. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destí. En el cas que Fisioteràpia Horra tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remetin aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, especialment en el cas de càrrecs electes o els seus amiguets, funcionaris del govern, empleats municipals, col·lectius de lesbianes, testimonis de jehovà o militars, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible. L’assumpte dels enllaços utilitzats com a eina hostil és especialment delicat en els dies que vivim, a causa de la inseguretat permanent dels internautes a pel seu normal desconeixement en profunditat sobre tot allò relacionat amb els secrets tècnics de les xarxes telemàtiques en general i de les tecnologies de la informació i la comunicació en particular.

Legislació i jurisdicció aplicable

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció de l’estat espanyol, amb renúncia al seu propi fur i submissió al que requereixin les autoritats judicials de la ciutat de Reus. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients d’haver entès perfectament tot el que s’ha exposat anteriorment i ho accepten de forma voluntària, de manera que assumeixen expressament tota la responsabilitat per l’ús inadequat d’aquest lloc web i si és possible la necessària denúncia davant les autoritats, el posterior procés d’índole penal i finalment el merescut càstig que sigui procedent, just i oportunament dictat per un poder judicial competent.

Actualització i modificació de la pàgina web

Fisioteràpia Horra es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per a fer-ho.

 

POLÍTICA DE COOKIES

Aquest web utilitza ‘cookies’ pròpies i de tercers per oferir-li una millor experiència i servei. Al navegar o utilitzar els nostres serveis l’usuari accepta l’ús que fem de les ‘cookies’. No obstant això, l’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies i l’eliminació de les mateixes mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu navegador. En cas de bloquejar l’ús de ‘cookies’ en el seu navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

Què és una ‘galeta’ o ‘cookie’?

Una ‘cookie’ és un petit fragment de text que els llocs web envien a el navegador i que s’emmagatzemen en el terminal de l’usuari, el qual pot ser un ordinador personal, un telèfon mòbil, una tableta, etc. Aquests arxius permeten que el lloc web recordi informació sobre la seva visita, com l’idioma i les opcions preferides, el que pot facilitar la seva pròxima visita i fer que el lloc sigui més útil a l’personalitzar el seu contingut. Les ‘cookies’ tenen un paper molt important per a l’millorar l’experiència de l’ús del web.

Com s’utilitzen les ‘cookies’?

Al navegar per aquest web de Fisioteràpia Horra l’usuari està acceptant que es puguin instal·lar ‘cookies’ en el seu terminal i que ens permeten conèixer la següent informació:

Informació estadística de l’ús del web.

El ‘login’ de l’usuari per mantenir la sessió activa a la web.

El format de la web preferent en l’accés des de dispositius mòbils.

Les últimes recerques realitzades en els serveis de la web i dades de personalització d’aquests serveis.

Informació sobre els anuncis que es mostren a l’usuari.

Informació de les enquestes en què ha participat l’usuari.

Dades de la connexió amb les xarxes socials per als usuaris que accedeixen amb el seu usuari de Facebook o Twitter.

Tipus de ‘cookies’ o ‘galetes’ utilitzades

Aquesta web utilitza tant ‘cookies’ temporals de sessió com ‘cookies’ permanents. Les ‘cookies’ de sessió emmagatzemen dades únicament mentre l’usuari accedeix al web i les ‘cookies’ permanents emmagatzemen les dades en el terminal perquè siguin accedits i utilitzats en més d’una sessió.

Segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes a través de les ‘cookies’, el web podria utilitzar:

Galetes tècniques

Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través de la pàgina web o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixen. Per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a les parts web d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació i emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so.

Galetes de personalització

Són aquelles que permeten a l’usuari accedir a el servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en el seu terminal o que el propi usuari defineixi. Per exemple, l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix a el servei, el disseny de continguts seleccionat, geolocalització de l’terminal i la configuració regional des d’on s’accedeix a el servei.

Galetes publicitàries

Són aquelles que permeten la gestió eficaç dels espais publicitaris que s’han inclòs a la pàgina web o aplicació des de la qual es presta el servei. Permeten adequar el contingut de la publicitat perquè aquesta sigui rellevant per a l’usuari i per evitar mostrar anuncis que l’usuari ja hagi vist.

Galetes d’anàlisi estadística

Són aquelles que permeten fer el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris en els llocs web. La informació recollida mitjançant aquest tipus de ‘cookies’ s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, per tal d’introduir millores en el servei en funció de les dades d’ús que fan els usuaris.

Galetes de tercers

En algunes pàgines web es poden instal·lar cookies de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts. Com per exemple, serveis estadístics de Google Analytics i Comscore.

Com administrar ‘cookies’ al navegador?

L’usuari té l’opció de permetre, bloquejar o eliminar les ‘cookies’ instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions de el navegador en el vostre terminal:

Per ajustar els permisos relacionats amb les ‘cookies’ al navegador Google Chrome:

Fer clic al menú situat a la barra d’eines.
Seleccionar Configuració.
Fer clic a Mostar opcions avançades.
A la secció ‘Privacitat’ fer clic al botó Configuració de contingut.
A la secció de galetes es poden configurar les opcions.

Per ajustar els permisos relacionats amb les ‘cookies’ al navegador Mozilla Firefox:

A la part superior de la finestra del Firefox fer clic al menú Eines.
Seleccionar Opcions.
Seleccionar el panell Privadesa.
En l’opció ‘Firefox’ podrà triar Utilitza una configuració personalitzada per l’historial per a configurar les opcions.

Per ajustar els permisos relacionats amb les ‘cookies’ al navegador Internet Explorer 9, per a usuaris que encara viuen a la primera dècada dels 2000:

A la part superior de la finestra d’Internet Explorer fer clic al menú Eines.
Seleccionar la pestanya de Seguretat i utilitzar l’opció Suprimeix l’historial d’exploració per eliminar les ‘cookies’. Activa la casella galetes i, a continuació, fer clic a Elimina.
Seleccionar la pestanya de Seguretat i accedir a Configuració. Moure el control lliscant totalment cap amunt per bloquejar totes les ‘cookies’ o totalment cap avall per permetre totes les ‘cookies’. Després d’això, fer clic a D’acord.

Navegar amb ‘cookies’ blocades

En cas de bloquejar l’ús de ‘cookies’ al seu navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

En alguns navegadors es poden configurar regles específiques per administrar ‘cookies’ per lloc web, el que ofereix un control més precís sobre la privacitat. En aquest cas es pot desactivar ‘cookies’ de tots els llocs excepte d’aquells en els quals es confiï.