Serveis

Reeducació vestibular
La inestabilitat, el mareig i el vertigen són manifestacions d’una alteració en la percepció de l’equilibri. Aquesta percepció és la suma de les informacions que arriben des dels diferents sensors de què disposem: informació visual, informació que donen certs sensors localitzats a la part posterior de l’oïda i la informació que prové de músculs, tendons, lligaments… Els diferents centres de coordinació de l’equilibri del cervell, en funció de la informació rebuda, donen una resposta que, en el cas de ser adequada, permet a l’individu mantenir-se en equilibri.

L’alteració en el funcionament dels receptors sensorials, la incongruència, la falta de concordança entre les diferents informacions, el predomini excessiu de certa informació sensorial en detriment d’altres, són algunes de les possibles explicacions a l’alteració en la percepció de l’equilibri. La reeducació vestibular correspon al conjunt de tècniques emprades pel terapeuta per tal d’aconseguir l’estratègia adequada pel manteniment de l’equilibri. Aquest tipus de reeducació precisa un material tècnic específic (videonistagmografia, cadira rotatòria,…) que permet definir la causa de l’alteració perceptiva i, així, corregir-la.

Reajustament biomecànic
La nostra disposició corporal en l’espai no és estàtica ni contínua sinó que varia en funció de molts factors (usos mecànics, estat anímic, activitat professional, condicionants genètics, accidents, …) La nostra biomecànica és la resposta pròpia a tots aquests factors. Determinar quina és la millor disposició corporal no respon a un criteri únic, sinó que ha d’adaptar-se a les condicions individuals.

Mitjançant l’aplicació de diferents procediments terapèutics, es dinamitza el cos per tal que aquest retrobi la llibertat de moviments que li seria pròpia. Aquests procediments es dirigeixen al restabliment d’una dinàmica més favorable a les condicions de cadascú, sense imposar una disposició mecànica concreta. D’aquesta manera s’assolirà el grau de correcció adequat a cada circumstància. Ja que els tractaments no han de ser estandarditzats sinó adaptats a cada individu.

Reeducació vascular
Les arteries, els capil·lars, les venes i els vasos limfàtics són els elements constitutius del nostre cos que faciliten la distribució de nutrients, metabòlits, ions, oxigen,… i la captació o recaptació de les restes que les nostres cèl·lules generen pel seu funcionament, així com els excedents que no han estat utilitzats. Aquest mecanisme de distribució i recollida està condicionat per una gran quantitat de processos que vénen marcats per la nostra genètica així com per la nostra manera d’interaccionar amb el món. Així per exemple, certes conductes són més saludables que d’altres: no fumar, practicar esport… L’alteració en el funcionament del cor, del ronyó, del fetge i/o altres òrgans pot generar alteracions en la distribució i recollida dels fluids.

De vegades l’alteració deriva de procediments quirúrgics indispensables per a la supervivència, com ara la cirurgia del càncer o els tractaments adjunts (quimioteràpia, radioteràpia,…). Independentment de la causa associada, aquestes alteracions tenen com conseqüència l’edema. Aquest, en funció de les seves característiques qualitatives es considerarà un fleboedema si és fluid o limfoedema si és macromolecular. L’estudi individualitzat del pacient permetrà juntament amb altres informacions determinar la seva causa. La reeducació vascular respon al conjunt de tècniques específiques aplicades a fi i efecte de restituir l’equilibri hidrodinàmic més adequat. És a dir, per restablir el flux natural dels líquids en l’organisme.

Adoptar certes posicions, practicar teràpies correctives (massatge d’estimulació venosa, tècniques d’afavoriment funcional de les artèries, drenatge limfàtic manual, embenat multicapes, mitjans de contenció,…) són alguns dels procediments emprats per restituir l’equilibri hidrodinàmic. L’anàlisi clínica determina quin és el procediment més adequat en cada circumstància.